หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561       งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559     
  การรับนักศึกษาแบบใหม่ (TCAS)
  คู่มือระบบบริการการศึกษา(ESS)
  คู่มือการใช้งานนักศึกษาใหม่
  คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับอาจารย์
  คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับนักศึกษา
  คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ESS
  คู่มือการขอเอกสาร Online
  เมนูหลัก
  ปฏิทินการศึกษา
  ระเบียบ/ประกาศต่างๆ
  กำหนดรหัสวิชา
  ปวส.
  ปริญญาตรี
  ปริญญาตรี ฉบับที่ 2
  การพัฒนาหลักสูตร
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  เอกสารวิชาการ
  เอกสาร มคอ.2
  เอกสาร มคอ.1
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร
  คู่มือการจัดทำหลักสูตร
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  68
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,528
  เยี่ยมชมปีนี้ :  13,557
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  132,212
  IP :  54.198.27.243
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวอนงค์นาถ โรจนกร
  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวมยุรี ฤทธิ์ไชย
  นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุวิภา ยอดแก้ว
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายปิยะพงศ์ อิสรนุวัฒน์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา
  หัวหน้าแผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางปิยะฉัตร โยธารินทร์
  นักวิชาการสถิติ
นางสาวดวงเดือน บุญใหญ่
  เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
นายสนามชัย บริบูรณ์
  นักวิชาการสถิติ
นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา
  นักวิชาการศึกษา
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1