งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559       รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ       แบบฟอร์มร่างแผนการเปิดหลักสูตรใหม่และร่างข้อมูลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชา พ.ศ. 2556       ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ)       ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ภาค กศ.ปช)       ตารางเรียน-ตารางสอน 1/2555 ภาคปกติ       ตารางเรียน-ตารางสอน 1/2555 ภาคปกติ     
  เมนูหลัก
  ระเบียบ/ประกาศต่างๆ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  จัดการฐานข้อมูล
  งานทะเบียนและวัดผล
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ขั้นตอนการให้บริการ
  งานหลักสูตรและแผนการเรียน
  งานหลักสูตร
  โครงสร้างหลักสูตร
  แผนการเรียน
  ตารางเรียนตารางสอน
  แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  โครงสร้างหน่วยงาน
  บุคลากร
  หน่วยงานภายใน
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  25
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  503
  เยี่ยมชมปีนี้ :  503
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  119,158
  IP :  54.82.57.154
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  โครงสร้างหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  4  ปี
          สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์
          สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม)
     
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  4  ปี
          
สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ
          สาขาวิชา  สารสนเทศศาสตร์
          สาขาวิชา  การจัดการทางวัฒนธรรม

       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  4  ปี
          สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)
          สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(แขนงการบัญชี)
          สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์)
          สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  5  ปี
          สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
          สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   ระดับปริญญาตรี  4  ปี
          สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์

     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  4  ปี
          สาขาวิชา นิติศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
   
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  4  ปี
          สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม