งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559       รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ       แบบฟอร์มร่างแผนการเปิดหลักสูตรใหม่และร่างข้อมูลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชา พ.ศ. 2556       ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ)       ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ภาค กศ.ปช)       ตารางเรียน-ตารางสอน 1/2555 ภาคปกติ       ตารางเรียน-ตารางสอน 1/2555 ภาคปกติ     
  เมนูหลัก
  ระเบียบ/ประกาศต่างๆ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  จัดการฐานข้อมูล
  งานทะเบียนและวัดผล
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ขั้นตอนการให้บริการ
  งานหลักสูตรและแผนการเรียน
  งานหลักสูตร
  โครงสร้างหลักสูตร
  แผนการเรียน
  ตารางเรียนตารางสอน
  แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  โครงสร้างหน่วยงาน
  บุคลากร
  หน่วยงานภายใน
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  29
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  507
  เยี่ยมชมปีนี้ :  507
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  119,162
  IP :  54.82.57.154
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  งานประกันคุณภาพการศึกษา
มกส.2.6-5-4 
มกส.2.1-3-2  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
มกส.2.1-3-4  หนังสือรับรองจากสภาวิชาชีพ
มกส.2.1-3-6  หนังสือเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
มกส.2.1-4-2  คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
มกส.2.1-4-3  คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
มกส.2.1-4-4  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
มกส.2.1-4-5  คำสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
มกส.2.1-4-6  คำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
มกส.2.1-4-7  คำสั่งคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
มกส.2.1-4-8  ฟร์อมรายงานข้อมูลการดำเนินการประเมินผลตามตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
มกส.2.1-5-2  คำสั่งคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มกส.2.1-5-3  คำสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มกส.2.1-5-4  คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มกส.2.6-1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
มกส.2.7-2-1ารปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต