ประกาศการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย. 2561     
  การรับนักศึกษาแบบใหม่ (TCAS)
  คู่มือระบบบริการการศึกษา(ESS)
  คู่มือการใช้งานนักศึกษาใหม่
  คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับอาจารย์
  คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับนักศึกษา
  คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ESS
  คู่มือการขอเอกสาร Online
  เมนูหลัก
  ปฏิทินการศึกษา
  ระเบียบ/ประกาศต่างๆ
  กำหนดรหัสวิชา
  ปวส.
  ปริญญาตรี
  ปริญญาตรี ฉบับที่ 2
  การพัฒนาหลักสูตร
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  เอกสารวิชาการ
  เอกสาร มคอ.2
  เอกสาร มคอ.1
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร
  คู่มือการจัดทำหลักสูตร
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  46
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  852
  เยี่ยมชมปีนี้ :  852
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  142,292
  IP :  34.203.213.116
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2559

1. ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  >>Download File    

2. ระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก)  >>Download File

----------------------------------------------------------------------------------------------

ปีการศึกษา 2560
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  >>Download File

2. ระดับปริญญาตรี  >>Download File 

3. ระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก)  >>Download File

4. ระดับบัณฑิตศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2560  >>Download File

5. ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560  >>Download File

----------------------------------------------------------------------------------------------

ปีการศึกษา 2561

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) »»Download File

- ระดับปริญญาตรี »»Download File

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก »»Download File

- ระดับบัณฑิตศึกษา »»Download File

- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 
»»Download File

----------------------------------------------------------------------------------------------

ปีการศึกษา 2562

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) »»Download File

- ระดับปริญญาตรี »»Download File

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก »»Download File