ฐานข้อมูลหลักสูตร
  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะบริหารศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  หลักสูตรโอนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  หนังสือรับรองหลักสูตร
  เกณฑ์มาตรฐาน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ปริญญาตรี
  บัณฑิตศึกษา
  มคอ.1
  การพัฒนาหลักสูตร
  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
  คู่มือพัฒนาหลักสูตร
  ระบบและกลไลในการพัฒนาหลักสูตร
  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ.08)
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ระบบ CHECO
  งานศึกษาทั่วไป
  ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
  ตารางเรียนตารางสอน
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  49
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,282
  เยี่ยมชมปีนี้ :  5,498
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  146,938
  IP :  54.226.73.255
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  »»»Download File    (รับ Transcript ที่แผนกงานส่งเสริมฯ)
คณะเทคโนโลยีสังคม  »»»Download File                        (รับ Transcript ที่แผนกงานส่งเสริมฯ)        
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รอบเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร »»» Download File       (รับ Transcript ที่แผนกงานส่งเสริมฯ)
คณะเทคโนโลยีสังคม  »»»ไม่มีผู้สำเร็จ                     (รับ Transcript ที่แผนกงานส่งเสริมฯ)                          
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รอบปกติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร »»» Download File       (รับ Transcript ที่แผนกงานส่งเสริมฯ)
คณะเทคโนโลยีสังคม  »»»Download File                 (รับ Transcript ที่แผนกงานส่งเสริมฯ)           
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รอบเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร »»» Download File       (กำลังดำเนินการผลิต Transcript )    
คณะเทคโนโลยีสังคม  »»»Download File                 (กำลังดำเนินการผลิต Transcript )                    
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รอบปกติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร »»» Download File       (กำลังดำเนินการผลิต Transcript )
คณะเทคโนโลยีสังคม  »»»Download File                 (กำลังดำเนินการผลิต Transcript )                     
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รอบเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร »»» Download File       (กำลังดำเนินการผลิต Transcript ) 
คณะเทคโนโลยีสังคม  »»»Download File                 (กำลังดำเนินการผลิต Transcript )                          
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------