ประกาศการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย. 2561     
  การรับนักศึกษาแบบใหม่ (TCAS)
  คู่มือระบบบริการการศึกษา(ESS)
  คู่มือการใช้งานนักศึกษาใหม่
  คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับอาจารย์
  คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับนักศึกษา
  คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ESS
  คู่มือการขอเอกสาร Online
  เมนูหลัก
  ปฏิทินการศึกษา
  ระเบียบ/ประกาศต่างๆ
  กำหนดรหัสวิชา
  ปวส.
  ปริญญาตรี
  ปริญญาตรี ฉบับที่ 2
  การพัฒนาหลักสูตร
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  เอกสารวิชาการ
  เอกสาร มคอ.2
  เอกสาร มคอ.1
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร
  คู่มือการจัดทำหลักสูตร
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  43
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,013
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,881
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  139,536
  IP :  54.82.73.21
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  »»»Download File    (รับ Transcript ที่แผนกงานส่งเสริมฯ)
คณะเทคโนโลยีสังคม  »»»Download File                        (รับ Transcript ที่แผนกงานส่งเสริมฯ)        
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รอบเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร »»» Download File       (รับ Transcript ที่แผนกงานส่งเสริมฯ)
คณะเทคโนโลยีสังคม  »»»ไม่มีผู้สำเร็จ                     (รับ Transcript ที่แผนกงานส่งเสริมฯ)                          
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รอบปกติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร »»» Download File       (รับ Transcript ที่แผนกงานส่งเสริมฯ)
คณะเทคโนโลยีสังคม  »»»Download File                 (รับ Transcript ที่แผนกงานส่งเสริมฯ)           
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รอบเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร »»» Download File       (กำลังดำเนินการผลิต Transcript )    
คณะเทคโนโลยีสังคม  »»»Download File                 (กำลังดำเนินการผลิต Transcript )                    
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รอบปกติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร »»» Download File       (กำลังดำเนินการผลิต Transcript )
คณะเทคโนโลยีสังคม  »»»Download File                 (กำลังดำเนินการผลิต Transcript )                     
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รอบเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร »»» Download File       (กำลังดำเนินการผลิต Transcript ) 
คณะเทคโนโลยีสังคม  »»»Download File                 (กำลังดำเนินการผลิต Transcript )                          
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------