งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559       รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ       แบบฟอร์มร่างแผนการเปิดหลักสูตรใหม่และร่างข้อมูลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชา พ.ศ. 2556       ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ)       ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ภาค กศ.ปช)       ตารางเรียน-ตารางสอน 1/2555 ภาคปกติ       ตารางเรียน-ตารางสอน 1/2555 ภาคปกติ     
  เมนูหลัก
  ระเบียบ/ประกาศต่างๆ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  จัดการฐานข้อมูล
  งานทะเบียนและวัดผล
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ขั้นตอนการให้บริการ
  งานหลักสูตรและแผนการเรียน
  งานหลักสูตร
  โครงสร้างหลักสูตร
  แผนการเรียน
  ตารางเรียนตารางสอน
  แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  โครงสร้างหน่วยงาน
  บุคลากร
  หน่วยงานภายใน
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  37
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  515
  เยี่ยมชมปีนี้ :  515
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  119,170
  IP :  54.82.57.154
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ประวัติความเป็นมา
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
จัดกระบวนการเรียนการสอนทั้ง  ภาคปกติ  และภาคการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.)  
รวมถึงระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท
 โดยมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในงาน  5 ฝ่ายคือ
            1.  ฝ่ายธุรการ
            2.  ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
            3.  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
            4.  ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
            5.  ฝ่ายประกันคุณภาพ