งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559       รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ       แบบฟอร์มร่างแผนการเปิดหลักสูตรใหม่และร่างข้อมูลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชา พ.ศ. 2556       ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ)       ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ภาค กศ.ปช)       ตารางเรียน-ตารางสอน 1/2555 ภาคปกติ       ตารางเรียน-ตารางสอน 1/2555 ภาคปกติ     
  เมนูหลัก
  ระเบียบ/ประกาศต่างๆ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  จัดการฐานข้อมูล
  งานทะเบียนและวัดผล
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ขั้นตอนการให้บริการ
  งานหลักสูตรและแผนการเรียน
  งานหลักสูตร
  โครงสร้างหลักสูตร
  แผนการเรียน
  ตารางเรียนตารางสอน
  แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  โครงสร้างหน่วยงาน
  บุคลากร
  หน่วยงานภายใน
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  18
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  496
  เยี่ยมชมปีนี้ :  496
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  119,151
  IP :  54.82.57.154
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
 หมวด :  การประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  14-11-2559

ปีการศึกษา 2558 

ตามรายการเอกสารอ้างอิง ดังนี้

มกส.5.3-1-1  ระบบจัดทำหลักสูตร

มกส.5.1-1.2  คู่มือการพัฒนาหลักสูตร

มกส.5.3-1.3  ประกาศกลไกการเปิดปิดหลักสูต

มกส.5.3-2.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

มกส.5.3-2.2  หนังสือขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  วันที่ 21 กันยายน 2559

มกส.5.3-3.1  แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559

มกส.5.3-4.1  รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559

มกส.5.3-4.2  หนังสือขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มกส.5.3-4.3  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559

มกส.5.3-5.1  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2559 วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559