ประกัน 2560       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561       งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559     
  การรับนักศึกษาแบบใหม่ (TCAS)
  คู่มือระบบบริการการศึกษา(ESS)
  คู่มือการใช้งานนักศึกษาใหม่
  คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับอาจารย์
  คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับนักศึกษา
  คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ESS
  คู่มือการขอเอกสาร Online
  เมนูหลัก
  ปฏิทินการศึกษา
  ระเบียบ/ประกาศต่างๆ
  กำหนดรหัสวิชา
  ปวส.
  ปริญญาตรี
  ปริญญาตรี ฉบับที่ 2
  การพัฒนาหลักสูตร
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  เอกสารวิชาการ
  เอกสาร มคอ.2
  เอกสาร มคอ.1
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร
  คู่มือการจัดทำหลักสูตร
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  14
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,843
  เยี่ยมชมปีนี้ :  18,026
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  136,681
  IP :  54.92.163.105
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกัน 2560
 หมวด :  ข่าวรับสมัครนักศึกษา   วันที่ :  12-09-2561

มกส. 5.3-1-1 ระบบจัดทำหลักสูตร
มกส. 5.3-2-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560
มกส. 5.3-2-2 หนังสือขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
มกส. 5.3-4-1 มติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8-2561 วันที่ 24 สิงหาคม 2561
มกส. 5.3-4-2 หนังสือขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
มกส.-5.3-4-3-มิติย่อสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-ลงนาม
มกส. 5.3-5-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครั้งที่ 9-60
มกส. 5.3-5-3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครั้งที่ 2- 60
มกส. 5.3-5-4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครั้งที่ 3 - 60
มกส. 5.3-5-5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครั้งที่ 5 - 60
มกส. 5.3-5-6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครั้งที่ 6 - 60
มกส. 5.3-5-7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครั้งที่ 8 - 60