ประกัน 2560       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561       งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559     
  การรับนักศึกษาแบบใหม่ (TCAS)
  คู่มือระบบบริการการศึกษา(ESS)
  คู่มือการใช้งานนักศึกษาใหม่
  คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับอาจารย์
  คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับนักศึกษา
  คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ESS
  คู่มือการขอเอกสาร Online
  เมนูหลัก
  ปฏิทินการศึกษา
  ระเบียบ/ประกาศต่างๆ
  กำหนดรหัสวิชา
  ปวส.
  ปริญญาตรี
  ปริญญาตรี ฉบับที่ 2
  การพัฒนาหลักสูตร
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  เอกสารวิชาการ
  เอกสาร มคอ.2
  เอกสาร มคอ.1
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร
  คู่มือการจัดทำหลักสูตร
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  29
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,858
  เยี่ยมชมปีนี้ :  18,041
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  136,696
  IP :  54.92.163.105
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561
 หมวด :  ข่าวรับสมัครนักศึกษา   วันที่ :  23-05-2561
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2561 (PDF)
1. ปก

2. คำนำ
3. New GE Program
4. วช.07 ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุง

5. มติสภาวิชาการ
6. มติสภามหาวิทยาลัย

เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2561 (WORD)
1. ปก
2. คำนำ
3. New GE Program
4. วช.07 ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุง

(ตัวอย่าง) 
วช.07 เอกสารที่แจกในที่ประชุม 

(แบบฟอร์ม) การกำหนดรหัสวิชา KSUส่งไฟล์เล่มหลักสูตร   sanamchai.bo@gmail.com

กำหนดการจัดทำการปรับปรุงหลักสูตร
-ส่งเล่มหลักสูตรปรับปรุง 24 พ.ค.2561
-เสนอสภาวิชาการ 25 พ.ค.2561
-เสนอสภามหาวิทยาลัย  1 มิ.ย.2561
-นำส่งหลักสูตรแจ้ง สกอ. 12 มิ.ย.2561