หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561       ii       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี โดยระบบการรับด้วย (Portfolio) รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคพิเศษ       ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)       รายชื่อที่นักศึกษา “เคลียริ่งเฮาส์” (Clearing House) รอบที่ 1/1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)        ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561     
  การรับนักศึกษาแบบใหม่ (TCAS)
  แบบฟอร์มการรับส่งข้อมูลสละสิทธิ์
  รายชื่อผู็ยืนยันสิทธฺิ รอบที่1/1
  ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ
  คู่มือระบบบริการการศึกษา(ESS)
  คู่มือการใช้งานนักศึกษาใหม่
  คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับอาจารย์
  คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับนักศึกษา
  คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ESS
  คู่มือการขอเอกสาร Online
  เมนูหลัก
  ปฏิทินการศึกษา
  ระเบียบ/ประกาศต่างๆ
  กำหนดรหัสวิชา
  ปวส.
  ปริญญาตรี
  ปริญญาตรี ฉบับที่ 2
  การพัฒนาหลักสูตร
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  เอกสารวิชาการ
  เอกสาร มคอ.2
  เอกสาร มคอ.1
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร
  คู่มือการจัดทำหลักสูตร
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  85
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,200
  เยี่ยมชมปีนี้ :  11,275
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  129,930
  IP :  54.92.163.188
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี โดยระบบการรับด้วย (Portfolio) รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
 หมวด :  ข่าวรับสมัครนักศึกษา   วันที่ :  06-03-2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิสอบสัมภาษณ์

โดยระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี

--------------------------------------

                   ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 ระบบการรับด้วย Portfolio โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เป็นผู้ที่มีความสามารถด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและโรงเรียนในเครือข่ายลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สมัครระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 นั้น

                   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปีระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่1/2 และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 »»Download File

***กำหนดการ/อาคารสถานที่สัมภาษณ์ และเอกสารในการสัมภาษณ์ ***

1. วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม  2561 เวลา 08.00-12.00 น. 

    - ให้นักศึกษานำ Portfolio มาในวันสอบสัมภาษณ์

    - สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

    - นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ราชการออกให้ฉบับจริงมาด้วย

2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

3. อาคาร 15 ชั้น 9 (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  สัมภาษณ์ ห้อง  1235  (อาคาร 12 ชั้น 3)

   1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์  »»Download File                                                                 

   2. สาขาวิชาพืชศาสตร์  »»Download File                                                                    

   3. สาขาวิชาประมง  »»Download File                                                                                                                           

   4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  »»Download File  

   5. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  »»Download File 

   6. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  »»Download File 

   7. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  »»Download File 

2. คณะเทคโนโลยีสังคม  สัมภาษณ์ 1225  (อาคาร 12  ชั้น 2)

    1. สาขาวิชาการจัดการ  »»Download File                                                                      

    2. สาขาวิชาการตลาด  »»Download File                                                                        

    3. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   »»Download File                                 

    4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  »»Download File 

    5. สาขาวิชาการบัญชี  »»Download File 

    6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  »»Download File 

    7. สาขาวิชาการท่องเที่ยว  »»Download File 

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   สัมภาษณ์ ห้อง  1222 (อาคาร 12  ชั้น 2)

    1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  »»Download File 

    2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  »»Download File 

4. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  สัมภาษณ์ ห้อง  1238 (อาคาร 12  ชั้น 3)

    1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                                                        

        - กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์  »»Download File                                                         

        - กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น  »»Download File 

        - กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ  »»Download File 

        - กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  »»Download File 

        - กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน  »»Download File 

     2. สาขาวิชานิติศาสตร์  »»Download File 

    3. สาขาวิชาการปกครอง  »»Download File 

5. คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สัมภาษณ์ ห้อง  1237  (อาคาร 12  ชั้น 3)

    1. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  »»Download File 

    2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์  »»Download File 

6. คณะบริหารธุรกิจ    สัมภาษณ์ ห้อง  1223  (อาคาร 12  ชั้น 2)

    1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  »»Download File 

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สัมภาษณ์ ห้อง  1226  (อาคาร 12  ชั้น 2)

    1. สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  »»Download File 

    2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  »»Download File 

    3. สาขาวิชาพัฒนาสังคม  »»Download File 

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์   สัมภาษณ์ ห้อง สัมมนาลำปาว  (อาคาร 15 ชั้น 3)

    1. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ห้องสัมภาษณ์  1567 »»Download File 

9.1 คณะครุศาสตร์  สัมภาษณ์ ห้อง สัมมนาโปงลาง (อาคาร 15 ชั้น 8)

    1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  »»Download File 

    2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  »»Download File       

9.2 คณะครุศาสตร์  สัมภาษณ์ ห้อง ประชุมแพรวา  (อาคาร 15 ชั้น 9)

    3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  »»Download File                          

    4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  »»Download File                                         

    5. สาขาวิชาภาษาไทย  »»Download File 

    6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  »»Download File