งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชา พ.ศ. 2563       ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร Competency-based Curriculum ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฏาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง     
  ฐานข้อมูลหลักสูตร
  สถานะหลักสูตร
  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะบริหารศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  หลักสูตรโอนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  หนังสือรับรองหลักสูตร
  เกณฑ์มาตรฐาน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ปริญญาตรี
  บัณฑิตศึกษา
  มคอ.
  ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
  การพัฒนาหลักสูตร
  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
  คู่มือพัฒนาและการบริหารหลักสูตร
  ระบบและกลไลในการพัฒนาหลักสูตร
  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ.08)
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
  คู่มือการใช้งานระบบ CHECO
  ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
  งานศึกษาทั่วไป
  ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน ก.พ. รับรองปริญญา
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  1
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  822
  เยี่ยมชมปีนี้ :  13,055
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  170,045
  IP :  3.237.66.86
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชา พ.ศ. 2563 (อ่าน : 33)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชา พ.ศ. 2563 ...
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 (อ่าน : 33)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 ...
  ข่าวกิจกรรม
งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง (อ่าน : 49)
งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ระหว่างวันที่ 20-21 ...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร Competency-based Curriculum ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฏาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง (อ่าน : 91)
งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร Competency-based Curriculum ...
  KSU RSS

งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร Competency-based Curriculum ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฏาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....